بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

مقایسه آخرین صورت مالی چهار شرکت PSP بورسی

مقایسه آخرین‌صورت های مالی چهار شرکت PSP در کدال بیانگر این است که شرکت به پرداخت ملت با اختصاص ۱۷۴۷ ریال بالاترین و تجارت الکترونیک پارسیان با اختصاص ۲۸۱ ریال کمترین سود برای هر سهم را محقق کردند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، عملکرد چهار شرکت PSP حاضر در بورس بر اساس صورت های مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ در جدول زیر آمده است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 51525 مقایسه آخرین صورت مالی چهار شرکت PSP  بورسی

 آخرین وضعیت «به پرداخت ملت»

بر اساس تازه‌ترین اطلاعات شرکت به پرداخت ملت، «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت که با نماد “پرداخت” و سرمایه ۹۵۰, ۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس حضور دارد در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ برابر با ۲, ۳۳۳, ۱۲۲ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۹۸ درصدی را ثبت کرده است.

 همچنین «سود (زیان) پایه هر سهم» در دوره یادشده معادل ۱, ۷۴۷ میلیون ریال است که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با رشد ۱۱۵ درصدی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش «سود (زیان) خالص» شرکت به پرداخت ملت در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۱, ۶۵۹, ۶۵۸ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۱۵ درصدی را رقم‌زده است.

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» شرکت به پرداخت ملت بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل ۱, ۷۶۳, ۹۸۵ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۱۲۳ درصدی مواجه شده است. همچنین «سود (زیان) خالص هر سهم» شرکت به پرداخت در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۱۷۴۷ ریال است که با افزایش ۱۱۵ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

عملکرد «آسان پرداخت»

بر اساس آخرین اطلاعات  شرکت آسان پرداخت پرشین سود (زیان) عملیاتی»  این شرکت  با نماد ” آپ”و سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس حضور دارد، در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ برابر با ۲, ۱۰۵, ۲۳۵ میلیون ریال درج‌ شده در صورت های مالی درج شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۱ درصدی را اعلام کرده است.

همچنین «سود (زیان) پایه هر سهم» این شرکت در دوره یاد شده معادل ۱, ۰۰۴ میلیون ریال است که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است. بر اساس این گزارش «سود (زیان) خالص» شرکت آسان پرداخت پرشین در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۲, ۰۰۷, ۶۱۳ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۹ درصدی را رقم‌ زده است.

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل ۱, ۸۳۴, ۲۹۱ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۲۱ درصدی همراه شده است. همچنین «سود (زیان) خالص هر سهم» شرکت به پرداخت در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۱, ۰۰۴ ریال است که با افزایش ۳۹ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

 وضعیت مالی «تجارت الکترونیک پارسیان»

بر اساس تازه‌ترین اطلاعات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت  با نماد ” رتاپ” و سرمایه ۲,۷۳۲,۵۵۶ میلیون ریالی که  در بازار دوم بورس حضور دارد، در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ برابر با ۸۹۷, ۰۳۸ میلیون ریالدر صورت های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۳ درصدی را ثبت کرده است. همچنین «سود (زیان) پایه هر سهم» در دوره یادشده معادل ۲۸۱ میلیون ریال ثبت‌شده است.

بر اساس این گزارش «سود (زیان) خالص» این در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۷۶۸, ۸۹۲ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را رقم‌زده است.

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل ۹۱۳, ۸۳۳ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۲۳ درصدی همراه شده است. همچنین «سود (زیان) خالص هر سهم» شرکت به پرداخت در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۲۸۱ ریال است که با کاهش ۱۴ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

بر اساس آخرین  اطلاعات شرکت کارت اعتباری ایران کیش، «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت با  نماد “رکیش” و سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی که در بازار دوم بورس حضور دارد، در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ برابر با ۱, ۰۵۹, ۵۱۲ میلیون ریالدر صورت های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۳۹ درصدی همراه شده است. همچنین «سود (زیان) پایه هر سهم» در دوره یادشده معادل ۴۴۳ میلیون ریال است که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۷۶۳, ۸۵۲ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی را رقم‌زده است.

افزون بر این، «سود قابل تخصیص» شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل ۹۶۷, ۱۷۹ میلیون ریال برآورده شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۴۵ درصدی همراه شده است. همچنین «سود (زیان) خالص هر سهم» این شرکت در ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۳۸۲ ریال است که با کاهش ۵ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است

بر اساس این گزارش، تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در اسفندماه ۹۶ معادل یک میلیارد و ۷۵۳ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۲۸۸ عدد به ارزش یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۳ میلیون ریال است و  سهم چهار شرکت PSP حاضر در بورس از منظر تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی و همچنین تعداد ابزارهای پذیرش تراکنش دار که به شرح زیر است که این اعداد بیانگر سهم هر شرکت از بازار صنعت پرداخت الکترونیک دارد.

 آخرین آمار شاپرک از عملکرد چهار شرکت PSP  حاضر در بورس

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 51526 مقایسه آخرین صورت مالی چهار شرکت PSP  بورسی

به پرداخت ملت

شرکت به پرداخت ملت در دوره مذکور با سهم ۲۱.۲۰ درصدی در تعداد و ۲۵.۲۰ درصدی از مبلغ کل تراکنش‌های شاپرکی در رتبه اول قرار دارد. این شرکت همچنین در تعداد سه ابزار کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی تراکنش دار به ترتیب دارای سهم ۱۴.۶۴، ۲۱.۱۱ و ۷۰.۲۷ درصدی است.

شرکت آسان پرداخت

شرکت آسان پرداخت پرشین نیز با سهم ۱۴.۹۴ از تعداد تراکنش‌های شاپرکی در رتبه سوم و با پوشش ۷.۹۹ درصدی از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در جایگاه ۶ قرار دارد. همچنین این شرکت در تعداد سه ابزار کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی تراکنش دار به ترتیب دارای سهم ۱۰.۳۱، ۲۶.۲۱ و ۵.۶۰ درصدی از کل بازار است.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز با پوشش ۱۴.۲۹ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی در رتبه چهارم و پوشش ۱۰.۷۸ درصدی از مبلغ کل تراکنش‌های شاپرکی در این بخش در جایگاه پنجم قرارگرفته است. همچنین این شرکت در تعداد سه ابزار پذیرش کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی تراکنش دار به ترتیب دارای سهم ۱۳.۹۹، ۵.۲۶ و ۱۱.۲۹ درصدی قرار دارد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز با سهم ۸.۵۳ درصدی در تعداد تراکنش‌های شاپرکی در رتبه پنجم و با سهم ۱۳.۵۰ درصدی در جایگاه دوم مبلغ تراکنش‌ها در اسفندماه ۹۶ قرارگرفته است. همچنین این شرکت در تعداد سه ابزار پذیرش کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی تراکنش دار به ترتیب دارای سهم ۱۴.۵۴، ۵.۹۰ و ۳.۲۲ درصدی است.

منبع

ایبِنا

  کد خبر
149363
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *