بانک پارسیان
بانک و بیمهطلا و ارز

حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر

 

روند کاهش قیمت دلار امروز شنبه دهم آذرماه ماه آغاز شده و بسیاری از مردم برای فروش دلارها و سکه‎های خود در بازار آزاد ارز به میدان فردوسی تهران مراجعه کرده و به دنبال خریدار می‌گردند.

 

 • بازار ارز" href="https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/cvjSGKJrhQyr/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RVaQJ0IWe_11lwiF3ToB1uk17jP16o9o7VpJe8Q1To0K1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static3.eghtesadonline.com/servev2/cvjSGKJrhQyr/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/I4QpCkwooZTi/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RSUPZosSWZu_XRHNsCLZR2RNRZdnqt5parj5Ag6b_pjo1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static3.eghtesadonline.com/servev2/I4QpCkwooZTi/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/z84jnpPwHRj7/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RSUPZosSWZu_XRHNsCLZR2RNRZdnqt5parj5Ag6b_pjo1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static2.eghtesadonline.com/servev2/z84jnpPwHRj7/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static1.eghtesadonline.com/thumbnail/MLOREQYu4nrq/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RVaQJ0IWe_11lwiF3ToB1uk17jP16o9o7bj5Ag6b_pjo1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static1.eghtesadonline.com/servev2/MLOREQYu4nrq/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/6gQ6wHg0MsEn/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RT1OZkLXYwlkXRHNsCLZR2QbaBs4kFolZ7j5Ag6b_pjo1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static3.eghtesadonline.com/servev2/6gQ6wHg0MsEn/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/Dx5MCNDl36E2/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RSUPZosSWZu_XRHNsCLZR2RNRZdnqt5paoehOtcyQ-4x1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static3.eghtesadonline.com/servev2/Dx5MCNDl36E2/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/jEV7mPlRi89O/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RUUuho63h4U5XRHNsCLZR2T4w_T6BNGZe4ehOtcyQ-4x1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static3.eghtesadonline.com/servev2/jEV7mPlRi89O/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static1.eghtesadonline.com/thumbnail/AxfCvfzwoS4Q/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RT1OZkLXYwlkXRHNsCLZR2QbaBs4kFolZ1pJe8Q1To0K1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static1.eghtesadonline.com/servev2/AxfCvfzwoS4Q/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/b9b0yNnRavGn/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RT1OZkLXYwlkXRHNsCLZR2QbaBs4kFolZ6K2sGqCjL5v1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static3.eghtesadonline.com/servev2/b9b0yNnRavGn/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/lfCjlOTEeEnI/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RUUuho63h4U5XRHNsCLZR2T4w_T6BNGZe4ehOtcyQ-4x1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static2.eghtesadonline.com/servev2/lfCjlOTEeEnI/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
 • بازار ارز" href="https://static1.eghtesadonline.com/thumbnail/t5VrQyYk39Ic/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RUUuho63h4U5XRHNsCLZR2T4w_T6BNGZe1pJe8Q1To0K1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static1.eghtesadonline.com/servev2/t5VrQyYk39Ic/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />
بازار ارز" href="https://static1.eghtesadonline.com/thumbnail/qCdFXgC0MMfH/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RUUuho63h4U5XRHNsCLZR2T4w_T6BNGZe7j5Ag6b_pjo1gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6Xp5oXOcM1wFNXFXCdlMBlg,,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" target="_blank" rel="gallery noopener" data-download="https://static1.eghtesadonline.com/servev2/qCdFXgC0MMfH/UUfuYqS4aJ9YqU-T0wdKYhWcJy1jJyTdz7OGW0H_vjo,/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2.jpg" data-caption="بازار ارز">پایگاه خبری آرمان اقتصادی %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2 حال و هوای بازار ارز پس از سقوط دلار +تصاویر بازار ارز" height="250" />

 

منبع
اقتصاد.آنلاین
  کد خبر
241996

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *