بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

طبق اعلام شاپرک، تعداد و مبلغ تراکنش‌های شرکت‌های پرداخت در مهرماه با نوسان اندک رقم خورد.

 به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، براساس گزارش منتشر شده از سوی شاپرک، عملکرد شرکت های PSP در مهرماه به شرح زیر است: شاخص های معرفی شده در این بخش، گستره فعالیت هر یک از شرکت های PSP را در صنعت پرداخت الکترونیکی نشان می دهد که آگاهی از آن برای نهاد نظارتی شاپرک جزو ملزومات به شمار می رود؛ چرا که این نهاد سیاستگذار و ناظر باید به خوبی از نقش و سطح فعالیت هر یک از شرکت های مزبور اطلاع داشته باشد تا با نظارت بر عملکرد آنها بتواند در هدایت صنعت پرداخت الکترونیک ایفای نقش کند.

همچنین این شاخص ها کمک شایان توجهی به مطالعه بازار هریک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت خواهد کرد. در این بخش عملکرد شرکت های PSP در دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که اولین حوزه عملکرد کلی شرکت ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت ها در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می شود.

بررسی عملکرد کلی شرکت‌های PSP

به منظور رصد وضعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن و همچنین کمک به تعیین سیاست های توسعه ی بازار و نظارت بر آن، باید شاخص هایی تعریف و روند تغییرات آن بررسی شود. به گزارش ایبنا، در این بخش از گزارش سعی شده تا با مطالعه ی شاخص های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت ها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود.  در پایان نیز عملکرد هریک از شرکت های PSP در رخداد تراکنش های خطا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیک کارت

 سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل زیر ترسیم شده است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46965 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46966 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

همانگونه که در دو شکل بالا ملاحظه شد، شرکت “به پرداخت ملت” با سهم ۲۱.۸۸ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۲۸.۴۴ درصدی از مبلغ آنها و در استمرار رفتار گذشته ی خود، همچنان بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش شهریور ماه، حکایت از آن دارد که نوسان قابل ملاحظه ای نه تنها در سهم تعدادی شرکت ها، بلکه در سهم بازار مبلغی آنها نیز صورت نپذیرفته است و با وجود کاهش و افزایش اندکی در سهم بازار برخی از شرکت ها، در رتبه بندی آنها نسبت به ماه گذشته تغییری مشاهده نمی شود. همچنین اختلاف سهم مبلغی ۱۵ درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت “به پرداخت ملت” را در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت به روشنی نمایان می کند.

در این ماه تمامی شرکت های PSP در حجم و ارزش ریالی تراکنش های خود ریزش نشان میدهند. این ریزش که منجر به رشد منفی حدود ۷ درصدی در تعداد و مبلغ کل شبکه ی پرداخت شده است با الگوهای رفتاری شبکه ی پرداخت مطابقت دارد.

به طور کلی در مهرماه نسبت به شهریور ماه همواره کاهش در شبکه مشاهده می شود. بیشترین ریزش در این ماه نسبت به ماه گذشته هم از منظر تعدادی و هم از منظر مبلغی در شرکت به پرداخت ملت” رقم خورده است.

مقایسه عملکرد شرکت های PSP در مهر و شهریور ۹۶

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش ها

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46968 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش ها

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46969 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش می شود. بر پایه گزارشایبنا در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد.  سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی شهریور و مهر ۹۶ در جدول ۴-۱ ارائه شده است.   در مهر ماه تمامی شرکت های PSP از میزان تراکنش های کارتخوان فروشگاهی خود کاسته اند.

بیشترین اختلاف، در آمار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی شرکت “به پرداخت ملت” مشاهده می شود؛ با این وجود همچنان این شرکت با پوشش ۲۴.۲۸ درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد

در حوزه تراکنش های اینترنتی، رفتارهای مختلفی از سوی شرکت ها مشاهده می شود. این رفتارها عمدتا کاهشی بوده و ریزشی بیش از ۴ درصد را در کل تراکنش های اینترنتی نسبت به ماه گذشته رقم زده است شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با پیروی از رفتار کاهشی ماه گذشته ی خود، در این ماه نیز بیشترین ریزش را نشان می دهد.

بیشترین اختلاف مثبت در حجم تراکنش های مذکور در شرکت “کارت اعتباری ایران کیش” رخداده است. در مهر ماه همانند چندین ماه گذشته شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با کسب ۲۹/۳۳  درصد از بازار تراکنش های مزبور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

 تراکنش های موبایلی در ماه جاری ریزشی بالغ بر ۷ درصد را نشان می دهند. عملکرد شرکت ها در این خصوص متفاوت بوده است. عمده ترین تغییر در عملکرد شرکت ها، در کاهش تراکنش های موبایلی شرکت “پرداخت نوین آرین” مشاهده شده است. همچنان شرکت “آسان پرداخت پرشین” با پوشش ۳۸.۹۶ درصد از سهم تعدادی تراکنش های مزبور، دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی محسوب می شود.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46970 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

همانگونه که در جدول بالا ملاحظه می شود، بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در ماه مهر ۹۶ نسبت به شهریور ماه در شرکت “آسان پرداخت پرشین” گزارش شده است. سهم تراکنش های مذکور در این شرکت با رقم ناچیز ۰.۲۸ درصد رشد روبه رو شده است.

به طور کلی در سهم بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی تغییرات چندانی مشاهده نمی شود.  سهم بازار تراکنش ها در دو ابزار اینترنتی و موبایلی شرکت “پرداخت نوین آرین” با بیشترین تفاضل همراه بوده است. سهم ابزار اینترنتی این شرکت معادل ۱.۹۶ درصد و سهم ابزار موبایلی آن ۴.۵۸ درصد اختلاف منفی نشان می دهند.

 سهم شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش در شکل ۴-۳ نمایش داده شده است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46971 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه شهریور و مهر ۹۶ در جدول بالا ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در مهر ماه نیز تغییری در نام شرکت های دارنده ی بیشترین سهم بازار مبلغی در هریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است.

در ارزش ریالی تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی تمامی شرکت ها نسبت به ماه گذشته ریزش مشاهده می شود. شرکت به پرداخت ملت” علیرغم ثبت بیشترین کاهش، همچنان با پوشش ۲۷.۶۳ درصدی از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

در مهر ماه همچنان بیشترین سهم مبلغی تراکنش ها در ابزار پذیرش اینترنتی با ۴۰.۰۹ درصد در اختیار شرکت به پرداخت ملت” است. این شرکت در ماه جاری نه تنها بالاترین ریزش را در ارزش ریالی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی داشته است، بلکه در تراکنش های اینترنتی نیز بیشترین کاهش را نمایش می دهد.  

بیشترین اختلاف مثبت نسبت به ماه گذشته در مبالغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی را شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” در اختیار دارد. این درحالی است که همانگونه که پیشتر گفته شد، این شرکت نسبت به سایر شرکت ها بالاترین ریزش را در حجم تراکنش های اینترنتی از خود نشان داده است.

در مهر ماه همانند ماه های گذشته همچنان شرکت “آسان پرداخت پرشین” با سهمی معادل با ۴۲.۸۲ درصد بخش عظیمی از بازار مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را در اختیار دارد. بیشترین افزایش مبلغ تراکنش های موبایلی در شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” و بالاترین کاهش در شرکت “پرداخت نوین آرین” گزارش می شود.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46973 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ماه مهر ۹۶ در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی برابر با ۰.۶۲ درصد کاهش به شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” تعلق دارد.

در سهم مبلغی تراکنش های اینترنتی، بالاترین اختلاف نسبت به ماه گذشته با ۸.۳۹ درصد تفاضل، به شرکت به پرداخت ملت” اختصاص یافته است. این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های موبایلی با نمایش منفی ۴.۲۵ درصد، در اختیار “پرداخت نوین آرین” گزارش شده است.

لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش های شرکت های ارائه دهندهی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند.

شکل ۴-۴ سهم شرکت های PSP از مبلغ تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را در مهر ماه ۱۳۹۶ نمایش می دهد.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46974 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که شرکت “الکترونیک کارت دماوند” همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در هریک از سرویس های خدمات پرداخت می شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش های هر شرکت به تفکیک نوع سرویس مورد بررسی قرار می گیرد. سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس برای دو ماه متوالی شهریور و مهر ۹۶ در جدول ۱- ۴جدول ۳-۴ ارائه شده است.

در حوزه تراکنش های خرید، عملکرد تمامی شرکت ها نرخ رشد منفی را نشان می دهد. شرکت “به پرداخت ملت” بیشترین حجم را از میزان تراکنش های خرید خود کاسته است؛ با این وجود در ماه جاری نیز همچنان این شرکت با پوشش ۲۴.۶۹ درصدی از بازار تراکنش های مزبور، بالاترین سهم را در اختیار دارد.

در ماه جاری شرکت “پرداخت نوین آرین” بیشترین اختلاف منفی را در حجم تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ نسبت به ماه گذشته نشان داده است. در مهر ماه مانند ماه گذشته شرکت “آسان پرداخت پرشین” با کسب ۳۰.۴۶ درصد از بازار تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

عملکرد شرکت ها در سرویس مانده گیری با کاهش روبرو بوده است. شرکت “به پرداخت ملت” عمده ترین کاهش را در اینگونه از تراکنش ها داشته است؛ با این وجود بالاترین سهم تراکنش های مانده گیری همانند ماه گذشته با ۲۰.۸۵ درصد در اختیار این شرکت گزارش می شود.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46975 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

همانگونه که در جدول ۴-۳ ملاحظه می شود، بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید و مانده گیری در ماه مهر۹۶نسبت به شهریور ماه در شرکت “آسان پرداخت پرشین” گزارش شده است، به طوری که بر سهم تراکنش های فوق در این شرکت به ترتیب رقم ۰.۲۸ درصد و ۰.۳۸ افزوده شده است.

در روندی معکوس، سهم تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ شرکت “پرداخت نوین آرین” اختلاف منفی با رقمی معادل ۳.۰۶ درصد را نشان می دهد. سهم شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش های هر یک از سرویس های شبکه ی الکترونیکی پرداخت کارت در شکل ۴-۵ نمایش داده شده است.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46976 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار سرویس های شبکه الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه شهریور و مهر ۹۶ در جدول ۴-۴ ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در مهر ماه تغییری در نام شرکت های دارنده ی بیشترین سهم بازار مبلغی در هریک از سرویس ها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است.

شرکت “به پرداخت ملت” با وجود ثبت بیشترین کاهش ریالی در تراکنش های خرید، ولیکن همچنان با پوشش ۲۹.۵۱ درصدی بازار آنها، به عنوان بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های خرید محسوب می شود. لازم به توضیح است که در این ماه ارزش ریالی تراکنش های خرید هیچ شرکتی رشد مثبت نداشته است.

در مهر ماه همچنان بیشترین سهم مبلغی تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با سهمی معادل ۲۷.۵۳ درصد در اختیار شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” است. به گزارش ایبنا این در حالی است که بیشترین افزایش ریالی تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” مشاهده می شود.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46977 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید مهرماه ۹۶ با ماه گذشته با رقمی برابر با ۰.۴۵ درصد کاهش در دو شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” و “سایان کارت” اتفاق افتاده است. در سهم مبلغی تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ، بالاترین اختلاف نسبت به ماه گذشته با رقم قابل ملاحظه ی ۱۰.۲۱ درصدی به شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” اختصاص یافته است شکل ۴۶ سهم شرکت های PSP از مبلغ تراکنش های سرویس های مختلف را در مهر ماه ۱۳۹۶ نمایش می دهد.

پایگاه خبری آرمان اقتصادی 46978 نوسان اندک تعداد و مبلغ تراکنش شرکت‌های پرداخت در مهرماه

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که شرکت “الکترونیک کارت دماوند” همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه سرویس های خدمات پرداخت کارت بسیار ناچیز است.

منبع
ایبنا
  کد خبر
92570
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *