استقبال بانک ایران زمین از جوانان توان مند و صاحب ایده در حوزه دیجیتال