بانکبانک و بیمه

نرخ حق الوکاله سال ۹۵ بانک سینا اعلام شد

نرخ حق الوکاله بانک سینا برای انواع سپرده های سرمایه گذاری در سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران اعلام شد.
در راستای قانون بانکداری بدون ربا، نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها در این بانک برای سال مالی ۱۳۹۵ معادل ۳ درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.
حق الوکاله مبلغی است که بانکها می توانند در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا