صنعتصنعت، معدن، تجارت

مدیر توسعه منطقه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد

بھ عنوان مدیر توسعھ منطقھ ای ایدرو منصوب شد. با صدور حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس ھیئت عامل ایدرو « ھوشنگ فرجی »
بھ گزارش ایدرو نیوز ، تنظیم نقشھ راه و تدوین مدل ھای توسعھ صنعتی منطقھ ای در
کشور بر اساس مزیتھای منطقھ ای و برنامھریزی آینده نگرانھ ، اجرای طرح ھای
منطقھای و جلب مشارکت سرمایھگذاران بھ مناطق کمتر توسعھ یافتھ و مشارکت در
زمینھ توسعھ صنعتی مناطق کشور با تاکید بر اجرای طرح ھای مناطق جاسک و
گواتر از محور ھای حکم منصور معظمی است .
فرجی پیش از این معاون توسعھ مدیریت، منابع و امور استان ھا ، مشاور عالی مدیرعامل ، مدیر
نظارت ارزیابی و مدیر آمار و فناوری اطلاعات سازمان صنایع کوچک و شھرک ھای صنعتی
ایران بوده است .

همچنین بخوانید
منبع

ایدرو

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا