امور زیربناییراه و ساختمان

کدام خانه‌ها در فروردین‌ماه بیشترین متقاضی را داشتند؟+نمودار

در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ کدام واحدهای آپارتمانی بیشترین معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، آماری از تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا، قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی، سطح زیربنای هر واحد مسکونی و ارزش هر واحد مسکونی توسط روابط عمومی بانک مرکزی ارائه شده است.

بر اساس آمارها، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵.۹ هزار واحد مسکونی رسید.

تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲.۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بخوانید

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
به گزارش اقتصادنیوز، تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۴.۷ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۳.۵ و ۱۳.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۸ درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم ۱۵.۲ و ۱۴درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
به گزارش اقتصادنیوز، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان و ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان هر کدام با سهم ۱۰.۶ درصد، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش ۱۶۰ تا ۱۹۰ و ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۸.۹ و ۸.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۶.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا