بانکبانک و بیمه

داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافت

آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع دارایی های خارجی این بانک به ۳۲۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ افزایش ۲۰.۷ درصدی نشان می دهد.

 مطابق آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان بهمن ماه سال گذشته مجموع دارایی های این بانک با افزایش ۲۵.۸ درصدی نسبت به اسفندماه سال پیش از آن، به سه هزار و ۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
برپایه این گزارش، جمع دارایی های خارجی بانک مرکزی تا این زمان به ۳۲۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه ۹۳ حاکی از افزایش ۲۰.۷ درصدی است.
در همین مدت، مجموع اسکناس و مسکوک با افزایش ۴۴.۵ درصدی به ۱۱۱.۹ هزار میلیارد ریال و مجموع سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی با افزایش ۱۵.۳ درصدی به ۱۸۶.۴هزار میلیارد ریال رسد.
بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند که به آن سپرده قانونی (RR) اطلاق می شود.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می کند.
همچنین به انواع سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت است، سپرده‌های دیداری (DD) اطلاق می شود.

** رشد ۸.۵ درصدی بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی
به گزارش ایرنا، مجموع بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی نیز تا پایان بهمن پارسال به ۳۲۲.۷ هزار میلیارد ریال رسید که سهم بدهی دولت ۲۹۶.۳ هزار میلیارد ریال و سهم بدهی های شرکت ها و موسسه های دولتی ۲۶.۴ هزار میلیارد ریال است.
بدهی بخش دولتی در مجموع ۸.۵ درصد نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ رشد نشان می دهد.
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز تا مدت یاد شده به یک هزار و ۱۱۴.۷ هزار میلیارد ریال و سایر دارایی های بانک مرکزی به ۹۱۷.۶ هزار میلیارد ریال رسید که به ترتیب ۱۵.۶ و ۲۵.۳ درصد نسبت به اسفندماه سال پیش از آن افزایش نشان می دهد.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا