اقتصاد کلان

افزایش تورم خدمات در سال جاری/ جا و غذا در صدر

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های خدمات در تابستان امسال نسبت به فصل قبل ١۶.٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶.١ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٩.٧ درصد افزایش داشته است.

همچنین بخوانید

به گزارش آرمان اقتصادی، بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران با عنوان «شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ـ فصل تابستان ١۴٠١ (بر مبنای سال پایه ١٣٩۵)» آمده است که در تابستان سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۶,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٨درصد)، ٢.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم خدمات در سال جاری/ جا و غذا در صدر

خدمات حوزه «جا و غذا» صدرنشین و «ارتباطات و اطلاعات» در قعر

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل قبل، ١۶.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٣٠.٧ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم فصلی با ۴.٨ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات” است.

افزایش تورم خدمات در سال جاری/ جا و غذا در صدر

همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان امسال ۵۶,١ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٩.۴ درصد)، ۶.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم خدمات در سال جاری/ جا و غذا در صدر

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ۵۶.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ١١٧.١ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢۵.٨ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات” است.

در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٧.٣ درصد)، ٢.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم خدمات در سال جاری/ جا و غذا در صدر

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٩.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٩۶.۴ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم سالانه با ٢۵.۵ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات”است.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا