بورسبورس اوراق

ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد

بر اساس ابلاغیه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، ساختار کلی تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» مطرح و مورد موافقت و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. با توجه به سهامی بودن صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی و گزارش روزانه NAV و ترکیب داریی این صندوق‌ها، شفافیت رکن اصلی دارایی متقاضیان خواهد بود. همچنین با تاسیس این صندوق‌ها منابع پایدار و مستمر به بازار سرمایه وارد خواهد شد.


به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علی اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در ابلاغیه‌ای به «نهادهای مالی واجد شرایط تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، «ساختار کلی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی» را ابلاغ کرد.

متن کامل ابلاغیه به شرح زیر است:

بند شماره ۱، هشتصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، با موضوع ساختار صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و کلیات ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور با شرایط زیر به تصویب رسید:

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی محسوب شده و مطابق اساسنامه و امیدنامه نمونه و شرایط ذیل تأسیس شده و فعالیت می کند:

۱. حداقل سرمایه صندوق ۵۰۰۰ میلیارد ریال و حداقل تعداد سرمایه‌گذار ۵۰۰ شخص است؛

۲. حداقل ارزش مجموع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰۰ میلیارد ریال است؛

۳. سرمایه ثبت شده مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی یا شخص حقوقی که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است، باید حداقل ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛

۴. ساختار صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است؛

۵. صندوق از نظر ترکیب دارایی، در سهام، در سهام با ویژگی شاخصی یا «صندوق در صندوق» سهامی است؛

۶. مدیر صندوق باید بر اساس شرایط زیر سابقه تصدی سمت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در سهام را داشته باشد:

۶-۱. حداقل سه سال از تأسیس صندوق گذشته باشد؛ رعایت این بند در صورتی که مدیر صندوق بر اساس استانداردهای حسابداری شخص تحت کنترل کارفرما باشد، منوط به عدم جذب کارفرمای جدید در طول فعالیت صندوق تا سقف مدت مقرر در این بند الزام آور نیست؛

۶-۲. ارزش دارایی‌های صندوق در بیش از ۷۰ درصد روزهای سه سال منتهی به درخواست بیش از ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال باشد؛

۶-۳. عملکرد مدیر صندوق در جمع آوری منابع و کسب بازدهی قابل قبول بوده باشد؛

۷. صندوق دارای سه نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی به شرح زیر است:

۷-۱. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام کارفرما و با پرداخت معادل یا درصدی از مبلغ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم صادر می‌شود؛

۷-۲. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما به نام نیروی کار صادر می‌شود؛

۷.۳- واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم: واحدهایی است که سایر سرمایه‌گذاران وفق رویه پذیره‌نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه، صندوق در زمان پذیره‌نویسی و یا در زمان فعالیت صندوق می‌توانند اقدام به خرید آن کنند؛

۸. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و دوم در هر زمان صرفاً بر اساس درخواست کارفرما قابلیت ابطال دارد. منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول در مواردی از قبیل بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی، به نیروی کار و در زمان فوت نیروی کار به ورثه وی و در زمان اتمام همکاری مطابق رویه توافقات نیروی کار و کارفرما موضوع بند ۱۵ این مقرره به کارفرما یا تمام یا بخشی از آن به نیروی کار تعلق می‌گیرد. منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع دوم در مواردی از قبیل بازنشستگی از کارافتادگی کلی حین یا اتمام همکاری به نیروی کار و در زمان فوت به ورثه وی تعلق می‌گیرد؛

۹. ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ۱۰,۰۰۰ ریال است. تتمه مبلغ مربوط به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول و دوم به حساب سرمایه‌گذار عودت داده نمی‌شود و هر زمان که تتمه مبالغ به یک واحد سرمایه‌گذاری رسید واحد سرمایه‌گذاری صادر خواهد شد؛

۱۰. با تصویب مجمع صندوق و تأیید سازمان، صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حسب مورد در مقطع ورود کارفرمای جدید یا خروج کارفرمای قبلی امکان پذیر است؛

۱۱. درصد مالکیت مدیر صندوق در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق از شرایط تعیین شده در ماده ۱۳ دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری مستثنی است؛

۱۲. به منظور پوشش ریسک نقدشوندگی صندوق در زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ضریب نقدینگی صندوق بر اساس احتمال فوت، از کارافتادگی کلی نیروی کار با لحاظ سن وی و همچنین احتمال خروج نیروی کار، مطابق شیوه مقرر در امیدنامه محاسبه شده و مطابق آن صندوق همواره باید درصد مذکور از منابع خود را در قالب اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه گذاری کند این ضریب باید در پایان هر سال محاسبه شود؛

۱۳. مدیر صندوق صرفاً بر اساس درخواست‌های صدور و ابطال ارسال شده توسط کارفرما برای واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول و دوم اقدام می‌کند؛

۱۴. در هر صندوق یک یا چند کارفرما می‌تواند مشارکت داشته باشد؛

۱۵. در خصوص روابط بین کارفرما و نیروی کار باید رویه توافقات تدوین شود که رویه مذکور باید به تائید مدیر صندوق رسیده و به سازمان ارسال و نزد سازمان نگهداری می‌شود و حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱۵-۱. سهم نیروی کار و کارفرما جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم؛

۱۵-۲. نحوه تخصیص منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول در زمان اتمام همکاری

۱۵-۳. نحوه تخصیص منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم در حین همکاری؛

۱۵-۴. اظهار کارفرما مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط و رویه ثبت شده نزد سازمان در خصوص موارد مرتبط با رابطه همکاری از قبیل از کارافتادگی، کلی بازنشستگی اتمام همکاری و فوت در ارائه درخواستهای ابطال واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم؛

۱۵-۵. تعیین مرجع تفسیر رویه توافقات نیروی کار و کارفرما در صورت وجود ابهام؛

۱۶. مسئولیت اجرای کامل رویه موضوع بند ۱۵ این مقرره با کارفرما است و در صورت نقض آن، مسئولیتی بر عهده مدیر صندوق نیست؛

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تأسیس در صورت احراز شرایط می‌توانند نسبت به دریافت فرم‌های مربوط از طریق تارنمای این سازمان اقدام و پس از تکمیل درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات و چک لیست مربوطه به این سازمان ارسال نمایند. مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می‌گردد.

ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد

ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد

ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد

ساختار تاسیس «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» تصویب شد

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا