امور زیربناییتعاون و اشتغال

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات چقدر است؟

فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.۶ درصد است.

به گزارش آرمان اقتصادی، فصل تابستان ١۴٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ٨٧۸.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵٧.٠ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵٨.٨ درصد افزایش داشته است.

همچنین بخوانید

کاهش تورم فصلی

فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١۵.٧ درصد)، ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٢.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٣.٨ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و کمترین تورم فصلی با ٣.٨ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های بیمه» است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۷.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶١.٩ درصد)، ۴.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٢، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩١.۵ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١۵.٢ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

کاهش تورم سالانه

فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٢، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۸.۷۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵٨.٨١ درصد)، ٠.٠۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در ۴ فصل منتهی به تابستان ١۴٠٢، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵٨.٧٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠۵.١ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ١٧.۵ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا