امور زیربناییتعاون و اشتغال

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر

تعداد کارگاه‌های صنعتی ۴٩-١٠ نفر کارکن فعال در سال ١۴٠٠، ۴.۳ درصد کاهش و کارگاه‌های صنعتی ۵٠ نفر کارکن و بیشتر فعال ١۶.٢ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٩ داشته است.

به گزارش آرمان اقتصادی، مرکز آمار ایران در سال ١۴٠١ چهل و نهمین دوره آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر را به منظور شناخت ساختار صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌ها، با مراجعه به ٢۵۴٠٠ کارگاه صنعتی در سراسر کشور اجرا نموده است. این طرح از سال ١٣۵١ به صورت سالانه به‌جز سال‌های ١٣۵۶ و ١٣۵٧ در سراسر کشور اجرا شده است.

مروری بر نتایج طرح

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر در سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد، تعداد ٣٠۴١۵ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال قبل ۰.۰۵ درصد (١۵ کارگاه) افزایش داشته است. از تعداد ٣٠۴١۵ کارگاه صنعتی فعال در سال ١۴٠٠، ٢٢٨۶١ کارگاه (۷۵.۲ درصد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ٧۵۵۴ کارگاه (٢۴.٨ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر قرار دارند.

تعداد کارگاه‌های صنعتی ۴٩-١٠ نفر کارکن فعال در سال ١۴٠٠، ۴.۳ درصد کاهش و کارگاه‌های صنعتی ۵٠ نفر کارکن و بیشتر فعال ١۶.٢ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٩ داشته است.

بر اساس نتایج این طرح، تعداد کارگاه‌های غیرفعال صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال١۴٠٠ برابر ٢٧۴٩ و در سال ١٣٩٩ برابر با ٣١٨٠ کارگاه بوده است. همچنین مطابق نتایج این طرح در سال ١۴٠٠ تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر کشور ٢٠٨٨٣۵۶ نفر بوده است که نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد افزایش (٢٠٣٨٨٣ نفر) نشان می‌دهد. از این تعداد ۴٨٧٨٣١ نفر (٢٣.۴ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۴٩-١٠ نفر کارکن و ١۶٠٠۵٢۵ نفر (٧۶.۶ درصد) مربوط به کارگاه‌های صنعتی فعال ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.

کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال ١۴٠٠ ارزش‌افزوده‌ای برابر با ١۴٧۴٩۵٩۴ میلیارد ریال ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال ١٣٩٩ (٨٧۶٠١٢٨)، ۶٨, ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ١٩۴١٣٨۶ میلیارد ریال (با سهم ١٣.٢درصد) مربوط به کارگاه‌های ١٠ تا ۴٩ نفر کارکن و ١٢٨٠٨٢٠٨ میلیارد ریال (با سهم٨۶.٨ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.

کارگاه‌های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیش‌تر کشور در سال ١۴٠٠ حدود ١۵٧٨۶٨٣ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نسبت به سال ١٣٩٩ (١١٢۶٧۶۵)، ۴۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این رقم ١۶٢٢١٢ میلیارد ریال (با سهم ١٠.٣ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ١۴١۶۴٧١ میلیارد ریال (با سهم ٨٩.٧ درصد) مربوط به کارگاه‌های ۵٠ نفر کارکن و بیش‌تر است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا