شاخص قیمت مصرف کننده، بهمن١۴٠٢ افزایش یافت

قیمت مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش آرمان اقتصادی، در بهمن ١۴٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣۵.٨ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٢.۵ درصد افزایش داشته است.

منبع

مهر

خروج از نسخه موبایل